5388
post-view

Đố các bạn gậy như ý của Tôn Ngộ Không vs búa của Thor cái nào nặng hơn?

 

Unknown source

 

Leave a reply