1454
post-view

Nếu đi phỏng vấn trong tình huống này, bạn sẽ nói câu gì ?

 

Unknown source

 

Leave a reply