2544
post-view

Tao là Kim Ngưu đây.... Đừng đùa với trâu :)))=)))

 

Unknown source

 

Leave a reply