1930
post-view

Tại sao bức tranh này lại có giá đến hơn 25 tỷ đồng ?

 

Unknown source

 

Leave a reply