1425
post-view

Không phải dạng vừa vừa vừa ... vừa đâu . Mà phải là dạng siêu rộng rộng

 

Unknown source

 

Leave a reply